علی عالی پور

ارشد نرم افزار کامپیوتر

مسلط به تکنولوژی های شرکت Microsoft

C# / Asp.net Mvc 5 / Asp.net Core Mvc

Xamarin / Telerik

HTML5 / CSS3 / JS / Jquery

سوابق کاری

پریا عالی پور

کارشناس ارشد عمران سازه

مدرس دوره های آموزشی SAP2000